Colofon

Facto is een uitgave van vmn media
Hoofdredacteur

Gerard Dessing, gerarddessing@vmnmedia.nl

Redactie
Eindredactie

Rob van de Laar, robvandelaar@vmnmedia.nl 

Uitgever

Maciek Piasecki

Media-adviseur
Vormgeving & opmaak

Fullmoon Amsterdam

Adres

VMN media
Utrechtseweg 44
3704 HD  ZEIST
www.facto.nl

Abonnementenadministratie

klantenservice@vmnmedia.nl, tel. 088-5840888

Abonnementen

Facto Magazine verschijnt 6 keer per jaar (4x print, 2x digimagazine). Jaarabonnement € 228,00, inclusief toegang tot www.facto.nl.

Verzending buitenland per jaar € 29,50 (EU) en € 41,50 (niet-EU-landen).

Wil je toegang tot facto.nl en Facto Magazine Digitaal? Kies dan voor een jaarabonnement à € 138,00 per jaar of een maandabonnement à € 13,50 per maand. Prijzen zijn exclusief btw.

Voor meer informatie en abonneren: zie www.facto.nl/abonneren

Op alle uitgaven van VMN media zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vmnmedia.nl.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © VMN media 2023.

Publicatievoorwaarden

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van VMN media van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vmnmedia.nl.

Disclaimer

Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. VMN media en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.